Mẫu duyệt in

Bạn sẽ nhận được bản in mẫu (in proof). Nếu bạn muốn điều chỉnh màu hoặc câu chữ, hãy báo chúng tôi biết để thực hiện và gửi lại cho bạn bản in mẫu (đã điều chỉnh). 

Bạn có thể điều chỉnh 2 lần.

Bạn cần phải ký duyệt trực tiếp lên bản in mẫu cuối cùng để chúng tôi tiến hành in tất cả... Xem toàn bộ qui trình

SHARE
title-news